Ubytovací řád

Vážení hosté, vítáme vás v našem pensionu a přejeme vám příjemný pobyt.

Ubytování hosta

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce nebo pověřenému pracovníkovi ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
 • Host obdrží svazek dvou klíčů, z nichž jeden je od vstupu do pensionu a druhý od pokoje.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 11.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze s předchozím oznámením odpovědnému pracovníkovi.
 • Kontakt s recepcí je umožněn na telefonním čísle +420601660033 / Vedoucí provozu 605 956 648

Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách

 • V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v pensionu je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.
 • Objedná-li si host pokoj předem a objednávka mu byla potvrzena, účtuje ubytovací zařízení objednaný a potvrzený pokoj i v případě, že ubytuje hosta na pokoj cenově dražší.
 • Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem pensionu. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést hotově nebo kartou.
 • Snídaně se podávají v Linden Restaurantu, který je součástí pensionu po dohodě s provozovatelem. Cena snídaně je 105,-Kč a není zahrnuta v ceně ubytování.
 • Přeje-li si host připojení na internet, je mu na každém pokoji k dispozici Wi-Fi připojení.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • Host je povinen při odchodu, zhasnout světla a klíč odevzdat v restaurantu personálu. Pokud host hodlá opustit pension v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen ponechat klíč na pokoji pensionu.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Práva a povinnosti provozovatele

 • Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
 • Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za pět dnů, dále při změně obsazení lůžka. Praní prádla zajišťuje vybraná prádelenská služba.
 • Úklid obsazeného pokoje se provádí denně.
 • Po ukončení pobytu provádět dezinfekci pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá personál pensionu.
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný při vchodu do Pensionu a na každém pokoji.

Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.září 2012.

Kolektiv pracovníků Pension Linden,  vám přejí příjemný pobyt.

Copyright 2023, Linden restaurant.
Změny vyhrazeny.
Webdesign: ivosh.com, CMS: PRO-WEB

Linden Restaurant icon-facebook.png
Mácova 5,  Brno - Ivanovice
tel: 601 66 00 33

PANOPTIKUM beer restaurantPivnice U BadinůSKY ICE BAR